Adatkezelési tájékoztató

Az adatok kezelésével összefüggésben a Tormáné Hosszú Ivett ev. – Kapos Tréning Központ és Family Nyelviskola, mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.family-iskola.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek (továbbiakban: Ön vagy Felhasználó) jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). Tormáné Hosszú Ivett ev. – Kapos Tréning Központ és Family Nyelviskola által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Ön a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Tormáné Hosszú Ivett ev., magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
A Honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
Tormáné Hosszú Ivett ev. tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Ön a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Az adatkezelő megnevezése:

Név: Tormáné Hosszú Ivett ev. – Kapos Tréning Központ és Family Nyelviskola
Székhely: 7400 Kaposvár, Toldi u. 20. 1/5.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Toldi u. 20. 1/5.
Adószám: 68553072-1-34
Nyilvántartási szám: 51911070
E-mail cím: info@family-iskola.hu,

Telefon: +36 82 811 565
Tormáné Hosszú Ivett ev. kizárólag a fent megjelölt e-mail címre fogadja az adatkezelésével összefüggő panaszokat, észrevételeket és ezen a címen kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Tárhelyszolgáltató: dima Kft.

 1. Adatkezelési alapfogalmak:  
 2. Érintett (Ön vagy Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
  b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
  d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
  g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
  i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  j. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  k. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
  meghatározott időre történő korlátozása céljából;
  l. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  3. Adatkezelés célja:
  Tormáné Hosszú Ivett ev. által a honlapon keresztül gyűjtött és az Ön által önként megadott személyes adatokat a kért szolgáltatás teljesítéséhez használjuk fel.
  4. Adatkezelés időtartama:
  A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és annak törléséig tart. Adat törlését Ön bármikor kérheti Tormáné Hosszú Ivett ev.-től az 1. pontban feltüntetett levelezési címre küldött kérelemmel. Az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követő 2 munkanap.
 3. Kezelt adatok köre 

3.1. Jelentkezés és szintfelmérés
Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét nyelvtanulási lehetőség biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A Tormáné Hosszú Ivett ev. azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Tormáné Hosszú Ivett ev. jogosul megismerni, azokat nem tesszük közzé, vagy illetéktelen harmadik személyek részére hozzáférhetővé és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem tartozunk felelősséggel.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és  bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 1. Adatfeldolgozás

Tormáné Hosszú Ivett ev. nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót tevékenysége során.

 1. Adatkezeléssel összefüggésben Felhasználót megillető jogok

6.1 Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az általunk kezelt, és az Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre rá vonatkozó és általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki.
Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Tormáné Hosszú Ivett ev.-hez fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

6.2 Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Tormáné Hosszú Ivett ev. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

6.3 Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tormáné Hosszú Ivett ev. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ön a jogait az 1. pontban megjelölt email címre küldött kérelmével gyakorolhatja.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, jogosultak vagyunk az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.
A megadott személyes adatokat nem ellenőrizzük. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bárki, aki a Honlapon email címet ad meg, egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Ön a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Fenti esetekben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A fenti esetekben, jogosultak vagyunk a regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni;
ebben az esetben a törlésből fakadóan Önt ért károkért nem felel.
Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Jelen Szabályzat célja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

9.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

9.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató  mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség